Op 1 juni 2015 is de ‘Wet aanpak schijnconstructies’ (WAS) in werking getreden. Deze wet bepaalt, dat een opdrachtgever gehouden is tot betaling van het loon van werknemers van een opdrachtnemer, wanneer een opdrachtnemer zijn werknemers niet of onvoldoende loon betaalt.

Deze wet heeft ingrijpende gevolgen voor opdrachtgevers. De wetgever verwacht van ondernemers een proactieve houding. Vooraf controle en onderzoek naar de opdrachtnemer is daarom nodig. De wetgever tracht met deze wet misbruik van de bereidheid van werknemers om voor een lager loon te gaan werken dan het toepasselijk minimumloon tegen te gaan, omdat misbruik leidt tot verdringing, onderbetaling en soms zelfs tot uitbuiting van werknemers.

Het doel van de invoering van de ketenaansprakelijkheid voor loon is oneerlijke concurrentie te voorkomen en de rechtspositie van werknemers te bevorderen. Door een juiste keuze van opdrachtgevers krijgen malafide marktpartijen geen opdrachten meer.

Door de invoering van de nieuwe artikelen 7:616a t/m 7:616f BW per 1 juli 2015 kan de werknemer niet alleen zijn werkgever, maar ook diens directe opdrachtgever aanspreken voor voldoening van het volgens de wet of cao verschuldigde loon. Wanneer de directe opdrachtgever niet kan worden aangesproken, kan de werknemer het hogerop zoeken in de keten en de eventuele opdrachtgever van de opdrachtgever aanspreken, en zo verder.

VB: Een Gemeente geeft opdracht aan een schoonmaakbedrijf om haar gebouwen schoon te maken. Het schoonmaakbedrijf leent voor dat werk uitzendkrachten in bij een uitzendbureau. Wanneer het uitzendbureau het verschuldigde loon niet of niet volledig betaalt aan de uitzendkrachten, is het schoonmaakbedrijf daarvoor mede aansprakelijk. Als de uitzendkracht het uitzendbureau en het schoonmaakbedrijf niet kan aanspreken, kan hij zich richten tot de Gemeente. Als de Gemeente het verschuldigde loon betaalt, heeft deze vervolgens wel de mogelijkheid verhaal te zoeken bij het uitzendbureau en onder omstandigheden ook bij het schoonmaakbedrijf. Het is natuurlijk de vraag of dat zal lukken, omdat eerder bij dezelfde partijen geen verhaal was.

Aansprakelijkheid kan worden voorkomen.

Een opdrachtgever kan aansprakelijkheid voorkomen door aannemelijk te maken, dat hem niet kan worden verweten, dat het verschuldigde loon niet is voldaan. Hiervoor zal de opdrachtgever zowel voor- als achteraf maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat het juiste loon wordt betaald. Hij kan vooraf controleren of de prijs realistisch is en of de opdrachtgever geregistreerd staat en hij kan daartoe bepalingen in de overeenkomst opnemen. Achteraf kan de opdrachtgever misstanden oplossen, looncontrole uitvoeren en zo nodig bemiddelend optreden.

Het bereik van de wet is groot en kan dus consequenties hebben voor uw onderneming!

Laat u goed adviseren en toets uw overeenkomsten en voorwaarden aan de nieuwe regels.

linkedin