Intervisie voor advocaten, mediators en andere beroepsgroepen

Intervisie is gestructureerd overleg/feedback binnen een kleine groep gelijkwaardige professionals ter bevordering van de kwaliteit van de professionele beroepsuitoefening. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft een systeem van kwaliteitstoetsen. Advocaten dienen vanaf 1 maart 2020 een aantal dagdelen per jaar deel te nemen aan gestructureerde feedback. Dit ter verbetering van hun professioneel gedrag. Een geregistreerd mediator dient zijn vakbekwaamheid met intervisie te bevorderen. De NOvA, de NfM en de vFAS stellen eisen voor het bijwonen van intervisiebijeenkomsten. Ook andere beroepsgroepen werken aan kwaliteitsverbetering. Intervisie is daartoe een uitstekend middel. 

De NOvA hanteert voor intervisie de navolgende voorwaarden:

 • intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten gedurende ten minste acht uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aangesloten per dag onder begeleiding van een deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet;
 • de deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden;
 • deelnemende advocaten en de gespreksleider bespreken voorafgaand aan de intervisie de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken;
 • de advocaten brengen ieder in één of meer dilemma’s of vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening in; en
 • de gespreksleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.

De MfN hanteert voor intervisie de navolgende voorwaarden:

 • minimaal drie bijeenkomsten van twee uren per twaalf maanden;
 • een groep van tenminste vijf mediators, waarvan drie MfN registermediator;
 • een van de (ervaren) mediators begeleidt de bijeenkomst;
 • hantering van een bepaalde methode;
 • recht op een cat. 1b punt per uur.

De vFAS hanteert voor intervisie de navolgende voorwaarden:

 • een groep van tenminste zes personen;
 • met een duur van minimaal twee en maximaal vier uren;
 • een vFAS erkende begeleider;
 • hantering van een bepaalde methode;
 • eigen vaardigheden staan centraal;
 • recht op een opleidingspunt per uur, minimaal 6 intervisie punten per jaar.

Anja heeft ter bevordering van haar functioneren als advocaat en mediator de intervisiecursus voor advocaten gevolgd. Deze kennis heeft zij vervolgens toegepast in diverse intervisiegroepen. In 2014 heeft Anja vervolgens de door de NOvA goedgekeurde opleiding “gespreksleider intervisie voor advocaten” gevolgd.

Anja biedt haar diensten aan als intervisiebegeleider voor advocaten en mediators die een intervisiegroep zoeken. Anja hanteert als gespreksleider de “6 of 8 stappen intervisiemethode” conform de voorwaarden van de NOvA en de regels van de NfM en de vFAS. De intervisies duren minimaal 120 minuten. Tijdens een intervisie van 120 minuten worden 2 dilemma’s behandeld.

De kosten van de begeleiding van een intervisie van 120 minuten door Anja bedragen € 60,00 excl. BTW per persoon, bij minimaal 6 deelnemers.

Voor meer informatie kunt u met Anja contact opnemen.